Rozpočet 2007


Příloha č. 1 k usnesení č. 4 OZ z 1.2.2007

Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2007

předložený FV obce na OZ č. 4 dne 1.2.2007 :
Vyvěšeno dne: 2.2.2007
Sňato dne : 23.2.2007
Příjmy rozpočtu :
Položka 1111-daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 205.000
Položka 1112 - daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.činnosti 150.000
Položka 1113 - daň z příjmů fyz.osob z kapitál.činnosti14.000
Položka 1121 - daň z příjmů právnických osob245.000
Položka 1211 - daň z přidané hodnoty 405.000
Položka 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu50.000
Položka 1341 - poplatek ze psů 2.000
Položka 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000
Položka 1361 - správní poplatky 2.000
Položka 1511 – daň z nemovitostí 260.000
Položka 2111 – příjmy internet 43.000
Položka 4112 – neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu 28.400
Par.1012 Položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků 15.000
Par.1031 Položka 2111 – příjmy z poskytování služeb-lesy 10.000
Par.6310 pol. 2141 – příjmy z úroků 7.000
Příjmy rozpočtu obce celkem 1.437.400
Výdaje rozpočtu obce:
Par.1031-Pěstěbní činnost (náklady na lesy) 7.000
Par.2212-Silnice(náklady na údržbu) 15.000
Par.2219-Údržba chodníků (odhrnování sněhu) 2.000
Par. 2310-Pitná voda (náklady na koupaliště)30.000
Par. 3113-Základní školy (provoz ZŠ Lesonice) 220.000
Par. 3113-Opravy (oprava fasády budovy školy) 50.000
Par.3349-Ost.zál.sděl.prostř.-provoz internet35.000
Par.3399-Ostatní zál.kultury(náklady na hody, prapor a znak obce)40.000
Par.3419-Ost.těl.činnost-na dětský den,ost.kultura 10.000
Par.3631-Veřejné osvětlení (náklady na veřejné osvětlení)45.000
Par.3633-Výstavba a údržba místních inž.sítí 212.400
Par.3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000
Par.3722-Sběr a svoz komunálních odpadů120.000
Par.3723-Svoz velkoobj.odpadů 6.000
Par.3745-Péče o vzhled obce90.000
Par.5512-Požární ochrana - 15 tisíc zůstatek z r.2006 45.000
Par.6112-Zastupitelstvo obce (náklady na platy a odvody) 150.000
Par.6171-Činnost místní správy (nákl. na provoz OÚ, mzdy a odvody za zam.) 310.000
Par.6310-Ob.příjmy a výdaje (popl.za vedení účtů u bank) 15.000
Par.6320-Pojištění majetku15.000
Výdaje rozpočtu obce celkem 1.437.400