Návrh rozpočtu obce na rok 2006

předložený finančním výborem na zasedání OZ č.34 dne 2.2.2006
Vyvěšeno dne: 6.2.2006

Sňato dne : 23.2.2006
Příjmy rozpočtu :
Položka 1111-daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 220.000
Položka 1112 - daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.činnosti 94.000
Položka 1113 - daň z příjmů fyz.osob z kapitál.činnosti15.000
Položka 1121 - daň z příjmů právnických osob265.000
Položka 1211 - daň z přidané hodnoty 404.000
Položka 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu54.000
Položka 1341 - poplatek ze psů 2.000
Položka 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000
Položka 1361 - správní poplatky 1.500
Položka 1511 – daň z nemovitostí 280.000
Položka 4112 – neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu 17.400
Par.1012 Položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků 14.500
Par.1031 Položka 2111 – příjmy z poskytování služeb 10.000
Par.6171 pol 2111 – příjmy z poskytování služeb 1.000
Par.6310 pol. 2141 – příjmy z úroků 4.000
Příjmy rozpočtu obce celkem 1.383.400
Výdaje rozpočtu obce:
Par.1031-Pěstěbní činnost (náklady na lesy) 7.000
Par.2212-Silnice(náklady na údržbu) 20.000
Par. 2310-Pitná voda (náklady na koupaliště)30.000
Par. 3113-Základní školy (provoz ZŠ Lesonice )180.000
Par.3314-Činnosti knihovnické 1.000
Par. 3326-Obnova kulturních hodnot(oprava zvonice) 162.000
Par. 3349-Ostatní záležitosti sděl.prostř.(výstavba WiFi sítě) 30.000
Par.3339-Ostatní záležitost kultury(náklady na hody)10.000
Par.3449-Ost.těl.činnost-na dětský den 2.000
Par.3631-Veřejné osvětlení (náklady na veřejné osvětlení)45.000
Par.3633-Výstavba a údržba místních inž.sítí 179.400
Par.3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů 23.000
Par.3722-Sběr a svoz komunálních odpadů110.000
Par.3723-Svoz velkoobj.odpadů 5.000
Par.3745-Péče o vzhled obce94.000
Par.5512-Požární ochrana 30.000
Par.6112-Zastupitelstvo obce (náklady na platy a odvody) 132.000
Par.6171-Činnost místní správy (nákl. na provoz OÚ, mzdy a odvody za zam.) 290.000
Par.6320-Pojištění majetku15.000
Výdaje rozpočtu obce celkem 1.383.400