Rozpočet 2008-návrh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 12 OZ z 14.2.2008
Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2008
předložený FV obce na OZ č. 12 dne 14.2.2008
Vyvěšeno dne: 15.2.2007
Sňato dne : 3.3.2008


Příjmy rozpočtu :
Položka 1111-daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 260.000
Položka 1112 - daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.činnosti 230.000
Položka 1113 - daň z příjmů fyz.osob z kapitál.činnosti20.000
Položka 1121 - daň z příjmů právnických osob300.000
Položka 1211 - daň z přidané hodnoty 454.000
Položka 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu55.000
Položka 1341 - poplatek ze psů 2.000
Položka 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000
Položka 1361 - správní poplatky 2.000
Položka 1511 – daň z nemovitostí 285.000
Položka 4112 – neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu 22.400
Par.1012 Položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků 15.000
Par.1031 Položka 2111 – příjmy z poskytování služeb-lesy 15.000
Par3349 Položka 2111 – příjmy internet 40.000
Par.6310 pol. 2141 – příjmy z úroků 15.000
Příjmy rozpočtu obce celkem 1.716.400
Výdaje rozpočtu obce:
Par.1031-Pěstěbní činnost (náklady na lesy) 7.000
Par.2212-Silnice(náklady na údržbu) 15.000
Par.2219-Údržba chodníků (odhrnování sněhu) 2.000
Par. 2310-Pitná voda (náklady na koupaliště)30.000
Par. 3111-Přeškolní zařízení (přísp.MŠ Petrovice) 20.000
Par. 3113-Základní školy (provoz ZŠ Lesonice) 250.000
Par. 3113-Opravy (oprava fasády budovy školy) 50.000
Par.3349-Ost.zál.sděl.prostř.-provoz internet50.000
Par.3399-Ostatní zál.kultury(hody, prapor a znak obce)50.000
Par.3419-Ost.těl.činnost-oprava sokolovny,ost.kultura 60.000
Par.3631-Veřejné osvětlení (náklady na veřejné osvětlení)65.000
Par.3633-Výstavba a údržba místních inž.sítí 254.400
Par.3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000
Par.3722-Sběr a svoz komunálních odpadů130.000
Par.3723-Svoz velkoobj.odpadů 8.000
Par.3745-Péče o vzhled obce(parky a VPP)120.000
Par.5512-Požární ochrana 45.000
Par.6112-Zastupitelstvo obce (náklady na platy a odvody) 190.000
Par.6171-Činnost místní správy (provoz OÚ, mzdy,odvody zam.) 320.000
Par.6310-Ob.příjmy a výdaje (popl.za vedení účtů u bank) 15.000
Par.6320-Pojištění majetku15.000
Výdaje rozpočtu obce celkem 1.716.400